Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Cách Nhiệt Cách âm Huỳnh Kim

Menu

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG VỆ SINH LAO ĐỘNG

Theo thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định: huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động được chia ra làm 4 nhóm.

1. NHÓM 1:                                                                                                                                  

1.1. Đối tượng được huấn luyện: Người làm công tác quản lý

1.2Nội dung huấn luyện:

Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;

- Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

1.3. Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra

1.4. Chứng chỉ chứng nhận: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng nhận huấn luyện.

2. NHÓM 2:

2.1Đối tượng được huấn luyện : Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở và Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

2.2. Nội dung huấn luyện:

a) Phần kiến thức chung: như nhóm 1

b) Phần kiến thức chuyên ngành:

- Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;

- Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

2.3Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra

2.4. Chứng chỉ chứng nhận: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng chỉ huấn luyện.

3. NHÓM 3:

3.1Đối tượng được huấn luyện: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt, độc hại về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định.

3.2. Nội dung huấn luyện: 

a) Phần kiến thức chung: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

b) Phần 2 kiến thức chuyên ngành:  

- Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

3.3Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 30 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra

3.4. Chứng chỉ chứng nhận: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng chỉ huấn luyện.

4. NHÓM 4:

4.1. Đối tượng được huấn luyện: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên. (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)

4.2Nội dung huấn luyện:

a) Phần 1 huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);

b) Phần 2 kiến thức chuyên ngành: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

4.3Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra

4.4. Chứng chỉ chứng nhận: 
Kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở.